หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้เซนเซอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-4-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้เซนเซอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD05.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการเลือกเซนเซอร์ 1.1 บ่งชี้ปริมาณที่ต้องการวัด 101DD05.1.01
101DD05.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการเลือกเซนเซอร์ 1.2 บ่งชี้สภาพแวดล้อมที่ใช้งานเซนเซอร์ 101DD05.1.02
101DD05.2 วิเคราะห์คุณลักษณะวงจรไฟฟ้า 2.1 อ่านวงจรไฟฟ้า 101DD05.2.01
101DD05.2 วิเคราะห์คุณลักษณะวงจรไฟฟ้า 2.2 คำนวณกฎพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 101DD05.2.02
101DD05.3 สรุปการเลือกใช้เซนเซอร์ 3.1 มีความเข้าใจข้อจำกัดการใช้งานของเซนเซอร์ 101DD05.3.01
101DD05.3 สรุปการเลือกใช้เซนเซอร์ 3.2 อ่านคุณลักษณะของเซนเซอร์ได้ถูกต้อง 101DD05.3.02
101DD05.3 สรุปการเลือกใช้เซนเซอร์ 3.3 ตัดสินใจเลือกเซนเซอร์ 101DD05.3.03
101DD05.3 สรุปการเลือกใช้เซนเซอร์ 3.4 กำหนดสัญลักษณ์เซนเซอร์ลงในแบบวงจรไฟฟ้า 101DD05.3.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ