หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-4-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD04.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.1 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 101DD04.1.01
101DD04.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.2 แปลงข้อมูลคุณลักษณะเป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบ 101DD04.1.02
101DD04.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.3 ทำเอกสารสรุปผลความต้องการ 101DD04.1.03
101DD04.2 วางแผนการออกแบบ 2.1 กำหนดขั้นตอนการออกแบบ 101DD04.2.01
101DD04.2 วางแผนการออกแบบ 2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา 101DD04.2.02
101DD04.2 วางแผนการออกแบบ 2.3 กำหนดหัวข้อการสอบถามความต้องการ 101DD04.2.03
101DD04.2 วางแผนการออกแบบ 2.4 ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ 101DD04.2.04
101DD04.2 วางแผนการออกแบบ 2.5 ทำเอกสารสรุปกระบวนการออกแบบและการทำงานของระบบ 101DD04.2.05
101DD04.3 เขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง 3.1 จัดทำ Flowchart 101DD04.3.01
101DD04.3 เขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง 3.2 จัดทำชุดคำสั่ง 101DD04.3.02
101DD04.3 เขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง 3.3 Software Integration 101DD04.3.03
101DD04.3 เขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง 3.4 ทำเอกสารสรุป Flowchart 101DD04.3.04
101DD04.4 ทดสอบผลลัพธ์การออกแบบซอฟต์แวร์ 4.1 กำหนดวิธีการทดสอบ 101DD04.4.01
101DD04.4 ทดสอบผลลัพธ์การออกแบบซอฟต์แวร์ 4.2 ตรวจสอบและตัดสินความสอดคล้องของแบบเครื่องมือแพทย์กับปัจจัยนำเข้า 101DD04.4.02
101DD04.4 ทดสอบผลลัพธ์การออกแบบซอฟต์แวร์ 4.3 ทำเอกสารสรุปผลการทดสอบ 101DD04.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ