หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD03.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.1 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 101DD03.1.01
101DD03.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.2 แปลงข้อมูลคุณลักษณะเป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบ 101DD03.1.02
101DD03.1 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 1.3 ทำเอกสารสรุปผลความต้องการ 101DD03.1.03
101DD03.2 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2.1 เข้าใจพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 101DD03.2.01
101DD03.2 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2.2 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (CircuitAnalysis) และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 101DD03.2.02
101DD03.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและถ่ายทอดแบบไปสู่ภาคการผลิตได้ 3.1 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการทำงานของวงจร 101DD03.3.01
101DD03.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและถ่ายทอดแบบไปสู่ภาคการผลิตได้ 3.2 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรไฟฟ้าและแผ่นวงจร(Electrical Circuit and PCB Design) 101DD03.3.02
101DD03.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและถ่ายทอดแบบไปสู่ภาคการผลิตได้ 3.3 เลือกใช้ Electrical Components และขนาดสายไฟที่เหมาะสม 101DD03.3.03
101DD03.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและถ่ายทอดแบบไปสู่ภาคการผลิตได้ 3.4 ลงรายละเอียดใน ElectricalSchematic, Gerber File, และ Bill of Material (BOM) 101DD03.3.04
101DD03.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและถ่ายทอดแบบไปสู่ภาคการผลิตได้ 3.5 ถ่ายทอดแบบและสิ่งจำเป็นไปยังภาคการผลิต 101DD03.3.05
101DD03.4 ทวนสอบผลลัพธ์ของการออกแบบ 4.1 กำหนดวิธีการตรวจสอบความสอดคล้อง 101DD03.4.01
101DD03.4 ทวนสอบผลลัพธ์ของการออกแบบ 4.2 ตรวจสอบและตัดสินความสอดคล้องของแบบเครื่องมือแพทย์กับปัจจัยนำเข้า 101DD03.4.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ