หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-4-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD02.1 อ่านสมบัติวัสดุและองค์ประกอบธาตุของวัสดุ 1.1 อ่านสมบัติวัสดุและองค์ประกอบของธาตุในใบรับรอง (MaterialCertification) 101DD02.1.01
101DD02.1 อ่านสมบัติวัสดุและองค์ประกอบธาตุของวัสดุ 1.2 อ่านสมบัติวัสดุและองค์ประกอบวัสดุในมาตรฐานของวัสดุ 101DD02.1.02
101DD02.2 ตรวจสอบสมบัติวัสดุ 2.1 เลือกวิธีตรวจสอบสมบัติวัสดุ 101DD02.2.01
101DD02.2 ตรวจสอบสมบัติวัสดุ 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของสมบัติและองค์ประกอบของธาตุเทียบกับเกรดมาตรฐานของวัสดุ 101DD02.2.02
101DD02.3 เลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาผลิตเครื่องมือแพทย์ 3.1 จำแนกวัสดุที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์ 101DD02.3.01
101DD02.3 เลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาผลิตเครื่องมือแพทย์ 3.2 คัดเลือกวัสดุเพื่อนำมาใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ 101DD02.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ