หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วย CAD 2D/3D

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-MDM-4-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วย CAD 2D/3D

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD01.1 วางแผนการออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนออกแบบ 101DD01.1.01
101DD01.1 วางแผนการออกแบบ 1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา 101DD01.1.02
101DD01.1 วางแผนการออกแบบ 1.3 กำหนดหัวข้อการสอบถามความต้องการ 101DD01.1.03
101DD01.2 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 2.1 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 101DD01.2.01
101DD01.2 สำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบ 2.2 แปลงข้อมูลคุณลักษณะเป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการออกแบบ 101DD01.2.02
101DD01.3 ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 101DD01.3.01
101DD01.3 ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ 3.2 สร้างแบบภาพฉายพร้อมทั้งให้สัญลักษณ์ Geometric& Dimension Tolerance (GD&T)และใส่รายละเอียดลงใน Title Block 101DD01.3.02
101DD01.3 ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ 3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์และรายละเอียดของแบบงานให้ถูกต้องครบถ้วน 101DD01.3.03
101DD01.4 ทวนสอบผลลัพธ์การออกแบบเครื่องมือแพทย์และส่งต่อเพื่อผลิตได้ 4.1 กำหนดวิธีการตรวจสอบความสอดคล้อง 101DD01.4.01
101DD01.4 ทวนสอบผลลัพธ์การออกแบบเครื่องมือแพทย์และส่งต่อเพื่อผลิตได้ 4.2 ตรวจสอบและตัดสินความสอดคล้องของแบบเครื่องมือแพทย์กับปัจจัยนำเข้า 101DD01.4.02
101DD01.4 ทวนสอบผลลัพธ์การออกแบบเครื่องมือแพทย์และส่งต่อเพื่อผลิตได้ 4.3 ถ่ายทอดแบบและสิ่งจำเป็นไปยังภาคการผลิต 101DD01.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ