หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-089ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเครื่องมือแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101DD08.1 จดแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต 1.1 เตรียมรายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการออกแบบหรือผลิต 101DD08.1.01
101DD08.1 จดแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต 1.2 เตรียมรายการทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบหรือผลิต 101DD08.1.02
101DD08.1 จดแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต 1.3 เตรียมแผนผังโรงงาน 101DD08.1.03
101DD08.1 จดแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต 1.4 เตรียมผังไหลการผลิตเครื่องมือแพทย์ 101DD08.1.04
101DD08.1 จดแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต 1.5 จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 101DD08.1.05
101DD08.2 ระบุรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 2.1 ระบุรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ลงในหัวข้อของเอกสารจดแจ้ง 101DD08.2.01
101DD08.2 ระบุรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 2.2 ระบุผลการทดสอบและผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยลงในเอกสารจดแจ้ง 101DD08.2.02
101DD08.3 แสดงหลักฐานแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 3.1 ระบุความสอดคล้องใน Essential Principle 101DD08.3.01
101DD08.3 แสดงหลักฐานแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 3.2 รวบรวมหลักฐานการศึกษาก่อนการทดลองทางคลินิก 101DD08.3.02
101DD08.3 แสดงหลักฐานแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 3.3 รวบรวมหลักฐานทางคลินิก 101DD08.3.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ