หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำแก่ญาติในการดำเนินงานทางธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-2-031ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำแนะนำแก่ญาติในการดำเนินงานทางธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1. รับหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ 10603.01.01
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการตายก่อนติดต่อญาติผู้ตาย 10603.01.02
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ตายให้ถูกต้องและครบถ้วน 10603.01.03
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4. ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งตายจากญาติหรือผู้ติดต่อรับศพ 10603.01.04
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 5. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการรับศพของญาติ 10603.01.05
10603.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 6. ประสานงานญาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับศพ 10603.01.06
10603.02 ให้คำแนะนำแก่ญาติผู้รับศพ 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับศพแก่ญาติผู้ตาย 10603.02.01
10603.02 ให้คำแนะนำแก่ญาติผู้รับศพ 2. ให้ข้อมูลการติดต่อขอใบมรณบัตรแก่ญาติผู้ตาย 10603.02.02
10603.03 บันทึกข้อมูลของผู้ตาย 1. บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ตาย 10603.03.01
10603.03 บันทึกข้อมูลของผู้ตาย 2. จัดทำทะเบียนผู้ตาย 10603.03.02
10603.04 จัดเก็บเอกสาร 1. แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตายให้เป็นหมวดหมู่ 10603.04.01
10603.04 จัดเก็บเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตาย 10603.04.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ