หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-025ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04531 กำหนดวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 04531.01 88200
04531 กำหนดวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 04531.02 88201
04531 กำหนดวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 04531.03 88202
04532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ 04532.01 88203
04532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม 04532.02 88204
04533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย 04533.01 88205
04533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต 04533.02 88206

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป

0415 ปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

0416 ควบคุมกระบวนการผลิต

0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

0423 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

0424 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

0425 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

0426 จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

0434 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0445 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

3. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2. การจัดลำดับงาน

3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้

3. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

 (ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

 N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ