หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 04521.01 88191
04521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ 04521.02 88192
04521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดการสั่งซื้อ 04521.03 88193
04522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ 04522.01 88194
04522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 04522.02 88195
04523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 04523.01 88196
04523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 04523.02 88197
04524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1.กำหนดรายละเอียดของขั้นวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 04524.01 88198
04524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ, ขนาดผลิตภัณฑ์, ต้นทุนในการผลิต,ราคาขาย เป็นต้น) 04524.02 88199

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0411 ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

0412 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0413 จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต

0414 ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องขึ้นรูป

0415 ปฏิบัติขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

0416 ควบคุมกระบวนการผลิต

0421 วิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ก่อนการตรวจสอบ

0422 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

0423 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

0424 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

0425 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

0426 จัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

0434 จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0445 จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ

2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ

3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ

4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2. การจัดลำดับงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศได้

2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้

3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศได้

4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ