หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานขึ้นรูปสุญญากาศได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 04511.01 88184
04511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 2. อธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 04511.02 88185
04511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 04511.03 88186
04512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 04512.01 88187
04512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 2. ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 04512.02 88188
04513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 1กำหนดแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 04513.01 88189
04513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้ 04513.02 88190

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2. การจัดลำดับงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศได้

3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ