หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์และร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื้นได้ 04341.01 88124
04341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน 2. อธิบายรายละเอียดในแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศ 04341.02 88125
04341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน 3. ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินไปตามแผนได้3. ควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผนได้ 04341.03 88126
04341 ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน 4. ควบคุมการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนได้ 04341.04 88127
04342 ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลการบำรุงรักษา 04342.01 88128
04342 ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 2. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 04342.02 88129
04343 ร่วมวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้ 04343.01 88130
04343 ร่วมวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 2.จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนที่วางไว้ 04343.02 88131
04344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 1.วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ 04344.01 88132
04344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์ 04344.02 88133

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

0433 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยใน การผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป ตามข้อกำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน

4. สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบ สามารถทวนสอบได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. รู้หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

3. รู้รูปแบบข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

3. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2.  พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม การจัดทำแผนการบำรุงรักษาตามที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการกำหนดหรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต

 2. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทำงานแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน ประเมินระดับความเสียหาย ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องของแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศให้เป็นไปตามแผน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ