หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-3-016ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยใน การผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04331 อธิบายคู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์ของอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 04331.01 88115
04331 อธิบายคู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 2.อธิบายแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือ 04331.02 88116
04331 อธิบายคู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วน 04331.03 88117
04331 อธิบายคู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 4.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 04331.04 88118
04331 อธิบายคู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 5. บันทึกผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 04331.05 88119
04332 บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือได้ 1.ดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด 04332.01 88120
04332 บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือได้ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน 04332.02 88121
04332 บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือได้ 3.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 04332.03 88122
04332 บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือได้ 4.บันทึกผลการจากการบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป 04332.04 88123

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

0432 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป ตามข้อกำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน

4. สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบ สามารถทวนสอบได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

3. รูปแบบข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

3. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2.  พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม  หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    

 (ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต

 2. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทำงานแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน ประเมินระดับความเสียหาย ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องของแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 18.1 เครื่องมือประเมิน การวิเคราะห์คู่มืออุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูป  

1. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

3. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปตามคู่มือได้

1. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

2. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ