หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-3-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปสุญญากาศ แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04321 อธิบายคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์ส่วนประกอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป 04321.01 88103
04321 อธิบายคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2. อธิบายแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตามระยะเวลากำหนด 04321.02 88104
04321 อธิบายคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วน 04321.03 88105
04321 อธิบายคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 4. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต 04321.04 88106
04321 อธิบายคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป 5. บันทึกผลผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์เพื่อส่งคืนส่วนงานต่างๆ 04321.05 88107
04322 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 1.ดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด 04322.01 88108
04322 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน 04322.02 88109
04322 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 3. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ 04322.03 88110
04322 ตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 4. บันทึกผลการจากการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 04322.04 88111
04323 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป 1.วิเคราะห์ผลการทำงานแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน และประเมินระดับความเสียหาย 04323.01 88112
04323 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2. ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง 04323.02 88113
04323 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป 3.บันทึกผลวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องของแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน 04323.03 88114

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0431 ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ขึ้นรูป ตามข้อกำหนด

2. บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน

4. สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบ สามารถทวนสอบได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2.หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

3. รูปแบบข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2.  พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม  หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต

2. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ผลการทำงานแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน ประเมินระดับความเสียหาย ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องของแม่พิมพ์ต่อคุณภาพชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 18.1 เครื่องมือประเมิน เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องแม่พิมพ์ขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

 

 ยินดีต้อนรับ