หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-3-014ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ขึ้นรูปสุญญากาศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถอธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือและ แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูปได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04311 อธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 1. อ่านและเขียนคําศัพท์เฉพาะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยรู้ความหมายของคําศัพท์ส่วนประกอบเครื่องขึ้นรูปสุญญากาศ 04311.01 88091
04311 อธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 2.อธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่ต้องบำรุงรักษาทั้งทางไฟฟ้าและทางกล 04311.02 88092
04311 อธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 3. อธิบายขั้นตอนและลำดับการบำรุงรักษา 04311.03 88093
04311 อธิบายคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป 4. บันทึกผลจากการบำรุงรักษา 04311.04 88094
04312 ตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 1.ดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด 04312.01 88095
04312 ตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน 04312.02 88096
04312 ตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 3.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาส่วนต่างๆของเครื่องจักร 04312.03 88097
04312 ตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ 4. บันทึกผลการจากการบำรุงรักษา 04312.04 88098
04313 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป 1.วิเคราะห์ผลการจาการบำรุงรักษา ประเมินระดับความเสียหาย 04313.01 88099
04313 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป 2. ปฏิบัติตามกำหนดแผนการบำรุงรักษา 04313.02 88100
04313 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป 3. ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง 04313.03 88101
04313 แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป 4. บันทึกผลการวิธีการแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง 04313.04 88102

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูป ตามข้อกำหนด

2.  บำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.  สามารถแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูปเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน

4.  สามารถพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจขั้นตอนที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนดไว้ของเครื่องขึ้นรูป

2. รู้หลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

3. รู้รูปแบบข้อบกพร่องของเครื่องขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2.  พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามแผนที่หน่วยงานกำหนด การบันทึกผลในเอกสารหรือแบบฟอร์ม  หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    (ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. รู้ส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่ต้องบำรุงรักษาทั้งทางไฟฟ้าและทางกลลำดับขั้นตอนการบำรุงรักษา

 2. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษา ตามระยะเวลากำหนด จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาได้ครบถ้วน บันทึกผลการจากการบำรุงรักษา

3. วิเคราะห์ผลการจาการบำรุงรักษา ประเมินระดับความเสียหายแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 18.1 เครื่องมือประเมิน การวิเคราะห์คู่มือเครื่องขึ้นรูปและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน การแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องเครื่องขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ