หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PLP-3-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 05211.01 87830
05211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ 05211.02 87831
05212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1.ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต (สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น) 05212.01 87832
05212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง 05212.02 87833

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาการอ่าน เชียนคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาความสามารถในการระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าและพิจารณาทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามที่ระบุในใบสั่งผลิต เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น และความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้

2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาการอ่าน เชียนคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาความสามารถในการระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าและพิจารณาทักษะการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามที่ระบุในใบสั่งผลิต เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น และความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา เช่น สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ

“ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้า เช่น สีไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต ขนาดไม่ได้ตามข้อกำหนดแบบงาน รูปทรงผิดปกติ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ