หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PLP-4-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป เตรียมรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต ประเมินรายละเอียดที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด การติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมาย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05161 กำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 05161.01 87815
05161 กำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 2. กำหนดกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 05161.02 87816
05161 กำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 3. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตและกำหนดแผนงานรวมทั้งหมดของการผลิต 05161.03 87817
05161 กำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 4. กำหนดเป้าหมายเวลาในการผลิต 05161.04 87818
05161 กำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 5. ตรวจทานและเสนออนุมัติแผนการผลิต 05161.05 87819
05162 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 1.กำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำการผลิต 05162.01 87820
05162 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ 05162.02 87821
05162 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 3 ปฏิบัติการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 05162.03 87822
05162 ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 4. ประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์ต่างๆ 05162.04 87823
05163 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 1.วิเคราะห์รูปแบบปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 05163.01 87824
05163 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม 05163.02 87825
05163 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 3. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 05163.03 87826
05163 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 4. รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 05163.04 87827
05164 การติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมาย 1.ปฏิบัตงานการประเมินความก้าวหน้าของงาน 05164.01 87828
05164 การติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมาย 2. ดำเนินการประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล 05164.02 87829

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0511 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0512 จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

0513 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

0514 ติดตั้ง และปรับพารามิเตอร์ของได (Die) / อุปกรณ์ปรับขนาด (Sleeve or calibrator) และอุปกรณ์กระบวนการผลิต

0515 ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และสามารถสั่งงาน ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในกลุ่มอาเซียน เกี่ยวกับการควบคุมการการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

2. สามารถวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนอัดรีดได้สอดคล้องกับแผนงานรวม

3. สามารถประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ

4. สามารถวิเคราะห์ระดับความสามารถของช่าง

5. สามารถกำหนดรายละเอียดของงานอัดรีดโปรไฟล์และท่อที่ต้องทำการผลิต และกำหนดภาระงานทั้งหมด

6. สามารถกำหนดคน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต 

7. ระบุขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด       

8. กำหนดเป้าหมายเวลาในการผลิต 

9. กำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน           

10. สามารถตรวจทานและเสนออนุมัติแผนการผลิตสำหรับงานอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 

11. สามารถดำเนินการประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และสามารถสั่งงาน ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในกลุ่มอาเซียน เกี่ยวกับการควบคุมการการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 

2. การกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการอัดรีดโปรไฟล์และท่อ

3. การบริหารจัดการคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต             

4. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างขึ้นรูป

5. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน

6. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน

8. วิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน           

9. การประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ  


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 

3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับ การกำหนด รายละเอียดขั้นตอนการอัดรีดโปรไฟล์และท่อ การบริหารจัดการคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และสามารถสั่งงาน ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในกลุ่มอาเซียน เกี่ยวกับการควบคุมการการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่าง วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน วิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน การประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ และมีทักษะในการปฏิบัติงานการวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนอัดรีดได้สอดคล้องกับแผนงานรวม สามารถประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ ประเมินระดับความสามารถของช่าง สามารถกำหนดรายละเอียดของงานอัดรีดโปรไฟล์และท่อที่ต้องทำการผลิต และกำหนดภาระงานทั้งหมด สามารถกำหนดคน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต ระบุขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด กำหนดเป้าหมายเวลาในการผลิต กำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน สามารถตรวจทานและเสนออนุมัติแผนการผลิตสำหรับงานอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ สามารถดำเนินการประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล  

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ข้อกำหนดของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต ควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป การติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมาย

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการอัดรีดโปรไฟล์และท่อ การบริหารจัดการคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต การอ่าน เขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และสามารถสั่งงาน ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในกลุ่มอาเซียน เกี่ยวกับการควบคุมการการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่าง วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน วิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน การประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ และมีทักษะในการปฏิบัติงานการวางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วนอัดรีดได้สอดคล้องกับแผนงานรวม สามารถประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ ประเมินระดับความสามารถของช่าง สามารถกำหนดรายละเอียดของงานอัดรีดโปรไฟล์และท่อที่ต้องทำการผลิต และกำหนดภาระงานทั้งหมด สามารถกำหนดคน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต ระบุขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด กำหนดเป้าหมายเวลาในการผลิต กำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน สามารถตรวจทานและเสนออนุมัติแผนการผลิตสำหรับงานอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ สามารถดำเนินการประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สามารถกำหนดกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

2. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต และกำหนดแผนงานรวมทั้งหมดของการผลิต

3. สามารถกำหนดเป้าหมายเวลาในการผลิต

4. สามารถตรวจทาน และเสนออนุมัติแผนการผลิต

5. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และสามารถสั่งงาน ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในกลุ่มอาเซียน เกี่ยวกับการควบคุมการการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 

6. สามารถกำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำการผลิต

7. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้

8. สามารถปฏิบัติการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน

9. สามารถประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์ต่างๆ

10.สามารถพิจารณารูปแบบปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 

11.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

12.สามารถบันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

13.สามารถรายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป

14.สามารถปฏิบัตงานการประเมินความก้าวหน้าของงาน

15.สามารถดำเนินการประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล

“แผนการผลิต” หมายถึง เอกสารที่ระบุแผนการดำเนินงานในกระบวนการผลิตที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิต, จำนวนที่ต้องผลิต, ลูกค้า, สถานที่ส่งของ, ระยะเวลาในการดำเนินการผลิต กำหนดส่งสินค้า, หมายเลขเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, ชื่อผู้ดำเนินการผลิต เป็นต้น

“เป้าหมายเวลาในการผลิต” หมายถึง ขอบเขตระยะเวลาในการผลิตที่สอดคล้องกับแผนการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินการกำหนดรายละเอียดของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผนการผลิต 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือการประเมินการควบคุมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือการประเมินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือการประเมินการการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมาย

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ