หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PLP-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05151 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ 05151.01 87808
05151 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 2 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 05151.02 87809
05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น 05152.01 87810
05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ 05152.02 87811
05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 3. วิเคราะห์รูปแบบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้ 05152.03 87812
05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 4. ระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 05152.04 87813
05152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ 05152.05 87814

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0511 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0512 จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและ อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

0513 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้

2. สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้    

3. ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต

2. ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 

3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมิน ขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และมีทักษะในการปฏิบัติงานความปลอดภัย ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้  

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ข้อกำหนดของการปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นสามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้  

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบุข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้ อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้ ปฏิบัตงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตได้

2. สามารถทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

3. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น

4. สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยสายตาได้     

5. สามารถพิจารณารูปแบบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้

6. สามารถระบุสาเหตุและระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

7. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนดในใบสั่งการผลิตได้

 

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, ไดที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตาม

ของสถานประกอบการ

“ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต” หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานลักษณะภายนอกตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตามรายการที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต เช่น สี, กลิ่น เป็นต้น

“ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามข้อกำหนด, มีรอยแตก, สีไม่สม่ำเสมอ, มีจุดด่างบริเวณผิวชิ้นงาน เป็นต้น

“ข้อกำหนดในใบสั่งการผลิต” หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานในการผลิตและได้ระบุไว้ในเอกสารใบสั่งผลิตเนื่องจากต้องการตรวจสอบทุกชิ้นของผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบแบบสุ่ม ซึ่งมีการระบุจำนวนในการตรวจสอบชัดเจน เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือการประเมินการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ