หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PLP-4-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่ และแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05131 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด 05131.01 87783
05131 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 2.ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวก่อนและหลังปฏิบัติงาน 05131.02 87784
05131 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 3. กำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 05131.03 87785
05131 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 4 กำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 05131.04 87786
05132 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 1. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 05132.01 87787
05132 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 2.กำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 05132.02 87788
05132 ปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 3.กำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 05132.03 87789
05133 แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 1.กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 05133.01 87790
05133 แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 2.ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต 05133.02 87791

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด

2. สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

5. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด

2. สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว

3. สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่

4. วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

5. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 

3. เอกสารการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ข้อกำหนดของการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ และสามารถปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ได้อย่างเหมาะสม และสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ รวมทั้งดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการปฏิบัตงานกับเครื่องอัดรีด

2. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวก่อนและหลังปฏิบัติงาน

3. สามารถกำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

4. สามารถกำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

5. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

6. สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

7. สามารถกำหนดการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

8. สามารถกำหนดการปรับตั้งความเร็วรอบสกรูของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ตามชนิดของวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต

11. สามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

12. สามารถดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องจักรหรือไดหรืออุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมินการปรับตั้งสภาวะการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ