หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PLP-2-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป จัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ จัดเตรียมประกอบอุปกรณ์ปรับขนาด จัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table จัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
05121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักรไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต 05121.01
05121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 2. เลือกขนาดของเครื่องอัดรีดได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์ 05121.02
05121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป 05121.03
05122 จัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของได 05122.01
05122 จัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 05122.02
05123 จัดเตรียมอุปกรณ์ปรับขนาด 1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ปรับขนาด 05123.01
05123 จัดเตรียมอุปกรณ์ปรับขนาด 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด 05123.02
05124 จัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibrationtable 05124.01
05124 จัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (WaterBath) และชุด Calibration table 05124.02
05125 จัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน 05125.01
05125 จัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน 05125.02
05126 จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 05126.01
05126 จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 05126.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

2. สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว

3. สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 

4. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 

5. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด 

6. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 

7. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit)

8. สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

2. ระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่

3. ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ 

4. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได

5. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด

6. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 

7. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit)

8. ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต การระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน และมีทักษะที่สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต ระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน สำหรับผลิตชิ้นงานอัดรีดโปรไฟล์และท่อ

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต การระบุองค์ประกอบเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุรายการตรวจขสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว และสกรูคู่ ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) ระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน และมีทักษะที่ที่สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว สามารถระบุองค์ประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit) สามารถระบุองค์ประกอบ ตรวจสอบสภาพ และกำหนดรายการที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ เครื่องจักร ไดและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิต

2. สามารถเลือกขนาดของเครื่องอัดรีดได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของผลิตภัณฑ์

3. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

4. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของได

5. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งได 

6. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ปรับขนาด

7. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนาด

8. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 

9. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 

10. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน

11. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน

12. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

13. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน

“ตรวจสอบสภาพความพร้อมของได” หมายถึง การตรวจสอบสภาพของไดให้อยู่ในสภาวะที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบลักษณะภายนอกของได รอยแตก รอยร้าว ความเรียบผิวได สนิม เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมินการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดรีดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมไดสำหรับอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอุปกรณ์ปรับขนาด

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.4 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอ่างหล่อเย็น (Water Bath) และชุด Calibration table 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.5 เครื่องมือการประเมินการจัดเตรียมอุปกรณ์ดึงชิ้นงาน (Take off or Haul-off Unit)

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.6 เครื่องมือการประเมินจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตัดชิ้นงาน 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ