หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PES-3-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายรายละเอียดในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างตามใบสั่งผลิต ได้ สามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น ข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดจากการอัดขึ้นรูปได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02151 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ 02151.01 87614
02151 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 2. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองตามใบสั่งผลิตได้ 02151.02 87615
02151 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 3.ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างได้ 02151.03 87616
02152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น 1.ตรวจสอบสีชิ้นงานขนาด รูปทรง 02152.01 87617
02152 ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น 2 ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของชิ้นงาน 02152.02 87618
02153 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 1.อธิบายหลักการทำงานของเครื่องขึ้นรูปได้ 02153.01 87619
02153 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต 2. ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างตามเอกสารคู่มือได้ 02153.02 87620

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเบื้องต้น

3. ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เครื่องจักร แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานเครื่องอัดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการอัดขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน 

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักรแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งงานได้ จากนั้นสามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น เช่น รูปร่าง สีชิ้นงาน ขนาด รูปทรง เป็นต้น รวมทั้งข้อบกพร่องของชิ้นงานได้

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิตได้

2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นได้

3. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

(ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักรแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ได้ สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งงานได้ จากนั้นสามารถตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น เช่น รูปร่าง สีชิ้นงาน ขนาด รูปทรง เป็นต้น รวมทั้งข้อบกพร่องของชิ้นงานได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะสำคัญเฉพาะทางกายภาพภายนอก เช่น สี ขนา รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

“การตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น” หมายถึง การตรวจสอบชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ได้แก่ สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือประเมินการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ