หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PES-3-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02141 ติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ 02141.01 87609
02141 ติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 2. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งผลิตตาม 02141.02 87610
02141 ติดตั้งและปรับตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ได้หลังการติดตั้ง 02141.03 87611
02142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1.ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต 02142.01 87612
02142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ 02142.02 87613

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0211 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0212 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

0213 ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆได้

2. ตรวจสอบความพร้อมของแม่พิมพ์

3. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต

4. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานเครื่องอัดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการอัดขึ้นรูป

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปและมีทักษะในการติดตั้งให้ตรงตามใบสั่งงานได้ หลังจากติดตั้งแล้วสามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ ในด้านความพร้อมให้เหมาะแก่การใช้งาน รวมทั้ง ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้

2. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปและมีทักษะในการติดตั้งให้ตรงตามใบสั่งงานได้ หลังจากติดตั้งแล้วสามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ ในด้านความพร้อมให้เหมาะแก่การใช้งาน รวมทั้ง ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

 “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดสำหรับการผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่งให้ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

3. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

   18.2 เครื่องมือประเมินการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องอัดขึ้นรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ