หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PES-3-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02131 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป 02131.01 87604
02131 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. อ่านเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 02131.02 87605
02131 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ 02131.03 87606
02132 รายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 1.ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตได้ 02132.01 87607
02132 รายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ 2. จัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตได้ 02132.02 87608

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. อ่านเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป

3. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

4. จัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

5. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รู้หลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

3. แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดขึ้นรูป มีทักษะในด้านการอ่านเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จนสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต และจัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

2. สามารถรายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดขึ้นรูป มีทักษะในด้านการอ่านเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จนสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปได้ และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต และจัดทำรายงานบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารที่ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานอัดรีดขึ้นรูป

“รายงานปัญหาพื้นฐาน” หมายถึง รายงานปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้น ข้อบกพร่องที่ทำให้ชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่เต็มแบบ ลายที่พิมพ์ไม่ตรงแบบ เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูปตามเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 รายงานปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตที่พบเป็นประจำ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน หรือ

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ