หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PES-2-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการอัดขึ้นรูปให้มีความพร้อม มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอัดขึ้นรูปได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป 1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้ 02121.01 87596
02121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป 2. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป (ระบบไฟ ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน เป็นต้น) 02121.02 87597
02121 เตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป 3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป 02121.03 87598
02122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 1.ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 02122.01 87599
02122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 2.เตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต 02122.02 87600
02122 เตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ 3. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ 02122.03 87601
02123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 1.ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป ให้พร้อมใช้งานได้(ระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ปั้มลมเครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ 02123.01 87602
02123 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 2. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุน 02123.02 87603

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป

2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

3. ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน

4. การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับเครื่องอัดขึ้นรูป แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานของเครื่องอัดขึ้นรูป

2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์

3. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป

4. คำศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์และเตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป เช่น ปั้มลม เครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ เป็นต้น ให้มีความพร้อมเหมาะแก่การใช้งาน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป ได้

2. สามารถเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ได้

3. สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดแม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์และเตรียมแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องอัดขึ้นรูป เช่น ปั้มลม เครื่องอบไล่ความชื้น เครื่องชั่ง เครื่องกดทับ เป็นต้น ให้มีความพร้อมเหมาะแก่การใช้งาน

 (ข) คำอธิบายรายละเอียดื

 “ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารระบุรายละเอียดสำหรับการเตรียมความพร้อมของแม่พิมพ์

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมเครื่องอัดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ