หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-PES-2-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยขณะปฎิบัติงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูปอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปอาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูปอาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูปอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูปอาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูปอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูปอาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปอาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปอาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศอาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่ออาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่ออาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่ออาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่ออาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการในการทำงานของลูกจ้าง2. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 255 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1.อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบได้ 02111.01 87590
02111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 2. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตได้ 02111.02 87591
02111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 3. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบได้ 02111.03 87592
02111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 4. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้ 02111.04 87593
02112 ผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง 1.ปฏิบัติงานกับเครื่องผสมวัสดุพลาสติกได้ 02112.01 87594
02112 ผสมวัสดุพลาสติกและสารเติมแต่ง 2. ผสมวัสดุพลาสติกตามสัดส่วนที่ระบุในใบสั่งผลิตหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน 02112.02 87595

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สวมใส่หรือนำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไปใช้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

2. จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. อธิบายและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. อธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สามารถนำมาใช้ในงานของตน

5. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ความปลอดภัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือผลการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

 ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และมีทักษะในการอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการงานใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมได้

2. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานได้

3. สามารถจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และมีทักษะในการอธิบายวิธีใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการงานใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายระหว่างการปฎิบัติงาน เช่น แว่นตา ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ