หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-4-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์กำหนดนโยบายคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 01531.01 87569
01531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 01531.02 87570
01531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 01531.03 87571
01532 กำหนดนโยบายคุณภาพ 1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ 01532.01 87572
01532 กำหนดนโยบายคุณภาพ 2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม 01532.02 87573
01533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย 01533.01 87574
01533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต 01533.02 87575

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. สามารถรวบรวมข้อมูลในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. สามารถกำหนดรายละเอียดของนโยบายคุณภาพ

4. สามารถจัดทำคู่มือนโยบายคุณภาพ

5. สามารถบันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

6. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์

7. สามารถปรับปรุง/แก้ไขชิ้นงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 

2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปีโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงาน ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และมีทักษะในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“กำหนดนโยบายคุณภาพ” หมายถึง รายละเอียดข้อกำหนดที่ถูกกำหนดภายใต้นโยบายคุณภาพภายในองค์กร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

  18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

  18.3 เครื่องมือประเมินปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ