หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-4-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนฉีดขึ้นรูป วางแผนการ ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป และวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 01521.01 87560
01521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป 01521.02 87561
01521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดสั่งซื้อ 01521.03 87562
01522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูป 01522.01 87563
01522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2. วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 01522.02 87564
01523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป 01523.01 87565
01523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 01523.02 87566
01524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 01524.01 87567
01524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ, ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น ) 01524.02 87568

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป

2. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป

4. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1 ตอนการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป

2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. ขั้นตอนการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป

4. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 

2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5ปีโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปได้

2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูปได้

3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปได้

4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานฉีดขึ้นรูปได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานฉีดขึ้นรูปวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานฉีดขึ้นรูป

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ, ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น )


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูป

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการฉีดขึ้นรูป

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปยินดีต้อนรับ