หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-4-021ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูปและวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 01511.01 87553
01511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 2. แยกแยะปัญหาและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 01511.02 87554
01511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 01511.03 87555
01512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 01512.01 87556
01512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 2. ระบุแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 01512.02 87557
01513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 1.กำหนดแผนการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ 01513.01 87558
01513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้ 01513.02 87559

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2. การจัดลำดับงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้

3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดลำดับงานและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

   18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

    1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ