หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-3-013ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้ 01321.01
01321 ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน 01321.02
01322 บำรุงรักษาจิกและฟิกเจอร์ 1.ดูแลทำความสะอาดจิ๊กและฟิกเจอร์ 01322.01
01322 บำรุงรักษาจิกและฟิกเจอร์ 2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบำรุงรักษา 01322.02
01323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้ 01323.01
01323 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้ 01323.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังใช้งาน

2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้น

3. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการบำรุงรักษาแม่พิมพ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 

2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. บำรุงรักษาแม่พิมพ์เบื้องต้นได้

2. บำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้

 (ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง เข้าใจคู่มือแม่พิมพ์ขึ้นรูปและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูป

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปได้ตามคู่มือ

 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ได้ตามคู่มือ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

 “การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต

      “การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามระยะเวลากำหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ ช่วงการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

    1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์

    1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

    1. แบบฟอร์มผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

    2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงานยินดีต้อนรับ