หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-3-012ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้ 01311.01
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป 2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน 01311.02
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป 3. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน 01311.03
01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 1.อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องฉีดได้ 01312.01
01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กำหนดได้ 01312.02
01313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีดได้ 01313.01
01313 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ 01313.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน

2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 

2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และ

หลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปได้

2. บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

(ก) คำแนะนำ

 ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งานตามคู่มือในการปฏิบัติงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

 “ตรวจสอบสภาพเครื่องฉีด” หมายถึง ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนดำเนินการผลิต เช่น การตรวจสอบปริมาณน้ำมันไฮโดรลิก ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อเปิด หาเครื่องเป่า, หลอดฟีด เป็นนต้น

 “การบำรุงรักษาเครื่องฉีด” หมายถึง การบำรุงรักษาสภาพเครื่องฉีดให้พร้อมใช้งาน เช่น Electrical part หรือ ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า ระบบ Hydraulic ระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์ หรือ Mold Clamping system ระบบฉีด หรือ Injection system


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือประเมินบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ