หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-3-036ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03141 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ 03141.01 87275
03141 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 2. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบสั่งผลิต 03141.02 87276
03141 ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ 03141.03 87277
03142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 1.ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตได้ 03142.01 87278
03142 ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ 2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดได้ 03142.02 87279

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0311 จัดเตรียมวัตถุดิบ

0312 จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน

0313 ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

2. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้

3. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตได้

4. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด

2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้

2. ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์ได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิตได้ ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์และอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับแม่พิมพ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์” หมายถึง การติดตั้งแม่พิมพ์ให้ตรงกับประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ขวด PET ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกแม่พิมพ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขวด PET ได้อย่างถูกต้อง หรือหากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกแม่พิมพ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A ได้อย่างถูกต้อง

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ

“พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่แม่พิมพ์สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

“ปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์” หมายถึง การปรับ อุณภูมิ แรงดัน ระยะเวลาในการหลอม เป็นต้น ในการผลิตตามเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

“พารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืด” หมายถึง อุณภูมิ แรงดัน ระยะเวลาในการหลอม เป็นต้น

“หลักการทำงานของ” หมายถึง ขั้นตอนในการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องเป่ายืดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและแม่พิมพ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ