หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-3-035ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03131 ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุน 03131.01 87269
03131 ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. เปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และ อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดตามคู่มือในการปฏิบัติงานได้ 03131.02 87270
03131 ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 03131.03 87271
03131 ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้ 03131.04 87272
03132 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 1.จัดทำเอกสารรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตได้ 03132.01 87273
03132 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 2. อธิบายขั้นตอนในการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 03132.02 87274

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด

2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

3. ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืด

2. คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการเปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

2. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและมีทักษะในการเปิด-ปิด เครื่องเป่ายืดขึ้นรูปและอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องเป่ายืดและการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับ เครื่องเป่ายืดขึ้นรูป และอุปกรณ์สนับสนุน ปฏิบัติงานกับเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

“อุปกรณ์สนับสนุน”หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อนเป็นต้น

“เอกสารรายงานปัญหา” หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาเหตุการเกิดปัญหา วันที่เกิดปัญหา เครื่องที่เกิดปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหา ผู้พบเห็นปัญหา ผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแผนแก้ไขระยะยาว จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สถานที่เกิดปัญหา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการควบคุมการทำงานของเครื่องเป่ายืดขึ้นรูปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ