หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-3-033ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตและคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัสดุ 03111.01 87255
03111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 2. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตได้ 03111.02 87256
03111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 3. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบได้ 03111.03 87257
03111 เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 4. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้ 03111.04 87258
03112 คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 1.อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้ 03112.01 87259
03112 คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการได้ 03112.02 87260

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. อ่านรายละเอียดใบสั่งผลิต

2. อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ

3. เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต

4. อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

5. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

2. ชนิดของวัตถุดิบ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ รายละเอียดที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด และตรวจประเมินทักษะในการอ่านรายละเอียดใบสั่งผลิต อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต และคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. สามารถเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิตได้

2. สามารถคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับประเภทของวัตถุดิบ รายละเอียดที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด และตรวจประเมินทักษะในการอ่านรายละเอียดใบสั่งผลิตหมายถึงต้องอธิบายได้ว่าต้องผลิตผลิตภัณฑ์อะไร และใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิต อ่านเอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบสามารถอธิบายได้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิตหรือต้องใช้ปริมาณเท่าใด เลือกวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต และคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ใบสั่งผลิต” หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์, วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต, หมายเลขเครื่องที่ผลิต, ชื่อผู้ผลิต, ชื่อลูกค้า, แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ

“ลักษณะข้อบกพร่องของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด” หมายถึง วัตถุดิบที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีดขาด, วัตถุดิบไม่เปียกชื้น, ชนิดของวัตถุดิบกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, จำนวนวัตถุดิบตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน, ลักษณะสีของวัตถุดิบไม่ผิดปกติ, กลิ่นไม่ฉุนผิดปกติ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามใบสั่งผลิต 

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือประเมินการคัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ