หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรุปและประเมินผลการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-5-056ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรุปและประเมินผลการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถประเมินผลของกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป สรุปและตัดสินใจในกระบวนการผลิตได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03551 ประเมินผลการผลิต 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03551.01 87408
03551 ประเมินผลการผลิต 2. เปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ 03551.02 87409
03551 ประเมินผลการผลิต 3. วิเคราะห์รายงานผลการผลิต 03551.03 87410
03552 สรุปผลการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 1.สรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตเป่ายืดขึ้นรูป 03552.01 87411
03552 สรุปผลการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 2. อนุมัติการดำเนินการผลิตกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 03552.02 87412

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0351 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

0352 วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

0353 วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

0354 ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถประเมินและรายงานผลได้

2. สามารถสรุปและตัดสินในกระบวนการผลิตได้

3. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การประเมินและรายงานผลการผลิต

2. การสรุปและตัดสินกระบวนการผลิต

3. การวิเคราะห์ผลการผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการประเมินผลของกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป สรุปและตัดสินใจในกระบวนการผลิตได้

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ผลการผลิตจริงเทียบกับแผนที่วางไว้ได้

     2. ประเมินผลการผลิตได้

     3. สรุปผลการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านการประเมินผลของกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป โดยพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ และความสามารถด้านการเปรียบเทียบรายงานผลการผลิตกับแผนการผลิตที่วางไว้ วิเคราะห์รายงานผลการผลิต และความสามารถในการสรุปผลการผลิตในกระบวนการผลิตด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป และข้อพิจารณาก่อนการอนุมัติดำเนินการผลิตกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปว่าผู้เข้ารับการประเมินต้องพิจารณาอะไรบ้าง เช่น พิจารณาความคุ้มทุนของการผลิต พิจารณาความพร้อมของสายการผลิต ตรวจสอบปริมาณเครื่องจักร ตรวจสอบปริมาณแรงงานสำหรับการผลิต เป็นต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการประเมินผลของกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการสรุปและตัดสินในกระบวนการผลิตได้

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ