หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-5-055ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นและจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03541 ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03541.01
03541 ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 2. ควบคุมปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายในการผลิต 03541.02
03541 ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 3.แก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดโอกาสในการเกิดซ้ำ 03541.03
03542 จัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ 1 จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติได้ 03542.01
03542 จัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางสถิติได้ 03542.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0351 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

0352 วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

0353 วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

2. สามารถจัดทำข้อมูลทางสถิติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

2. การจัดทำข้อมูลทางสถิติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปและการจัดทำข้อมูลทางสถิติได้

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนได้

2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านการควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป โดยพิจารณาจากการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ การควบคุมปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายในการผลิตและแก้ไขปัญหาในการผลิตชิ้นงานเพื่อลดโอกาศในการเกิดซ้ำของปัญหา และพิจารณาความสามารถในด้านการจัดทำข้อมูลทางสถิติ เช่น การรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ในรูปของสถิติและวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลได้

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

 N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000  ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำข้อมูลทางด้านสถิติ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ