หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-5-054ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์, กำหนดนโยบายคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03531.01
03531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 03531.02
03531 วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 03531.03
03532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ 1.กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านคุณภาพ 03532.01
03532 กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ 2. สื่อสารนโยบายคุณภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตาม 03532.02
03533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตงานเสีย 03533.01
03533 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือเพื่อดักจับของเสียในสายการผลิต 03533.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0351 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

0352 วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. สามารถรวบรวมข้อมูลในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. สามารถกำหนดรายละเอียดของนโยบายคุณภาพ

4. สามารถจัดทำคู่มือนโยบายคุณภาพ

5. สามารถบันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

6. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์

7. สามารถปรับปรุง/แก้ไขชิ้นงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. ระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. นโยบายคุณภาพ

4. ประสิทธิภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 2-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการวางแผนระบบคุณภาพ การกำหนดนโยบายและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้

2. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิตได้

3. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

 (ก) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น ความสามารถในการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการกำหนดนโยบายคุณภาพของผู้เข้ารับการประเมินที่สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตามได้ และพิจารณาความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่นการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อลดการเกิดต้นทุนในการผลิตของเสีย หรือพิจารณาแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจหรือเครื่องมือในการตรวจคุณภาพเพื่อดักจับของเสียในกระบวนการผลิต

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพของระบบการผลิต

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.3เครื่องมือประเมินปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ