หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-5-053ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ จะต้องสามารถวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ในการเป่ายืดขึ้นรูปและวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03521.01 87387
03521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป 2.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป 03521.02 87388
03521 วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป 3. วางแผนการขึ้นรูปจากยอดสั่งซื้อ 03521.03 87389
03522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 03522.01 87390
03522 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 2. วางแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 03522.02 87391
03523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 1.กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการเป่ายืดขึ้นรูป 03523.01 87392
03523 วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป 03523.02 87393
03524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 1. กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 03524.01 87394
03524 วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 2.วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(เวลาในการออกแบบ , ขนาดในการออกแบบ ต้นทุนในการผลิตราคาขาย เป็นต้น) 03524.02 87395

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิต 

2. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการใช้เครื่องจักร

3. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการใช้แรงงาน

4. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

5. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

6. สามารถกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการวางแผนการขั้นตอนการบำรุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิต 

2. ขั้นตอนการวางแผนการใช้เครื่องจักร

3. ขั้นตอนการวางแผนการใช้แรงงาน

4. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

5. การกำหนดเป้าหมายและเวลา

6. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ผู้เข้ารับการประเมินที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงการผ่านการอบรมต่างๆ และตรวจประเมินเกี่ยวกับความสามารถด้านการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดการวางแผน และความสามารถในการวางแผนงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน

1.พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2.พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูปได้

2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในสายงานเป่ายืดขึ้นรูปได้

3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการเป่ายืดได้

4. วางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป โดยการพิจารณาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ ความสามารถในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการวางแผนกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวมยอดการสั่งซื้อจากฝ่ายขาย จำนวนพนักงาน จำนวนเครื่องจักร ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร เวลาในการทำงานของเครื่องจักร เวลาในการทำงานของพนักงาน ระยะเวลาในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นเพื่อใช้ในการคำนวณ Cycle time ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ความสามารถในการวางแผนการขึ้นรูปของผู้เข้ารับการประเมิน รวมถึงการวางแผนการตรวจคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูปที่สอดคล้องกับแผนการขึ้นรูป การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการเป่ายืดขึ้นรูป และการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น เวลาในการออกแบบ ขนาดในการออกแบบ ต้นทุนในการออกแบบ ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย เป็นต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินวางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ในการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ