หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-5-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และสามารถวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03511.01
03511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 2. แยกแยะปัญหาและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 03511.02
03511 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน 3.จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 03511.03
03512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ 1.ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 03512.01
03512 ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ 2. ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการได้ 03512.02
03513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 1.กำหนดแผนการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ 03513.01
03513 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 2. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงานได้ 03513.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

2. จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ

4. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

5. วางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

2. ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3. การจัดลำดับงาน

4. อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และประเมินการแยกแยะปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ ประเมินการจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากการให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องบันทึกเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ พร้อมทั้งการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองที่ผู้ประเมินสมมติขึ้นมาและพิจารณาแนวคิดในการกำหนดแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ และพิจารณาการวางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

2. ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ

3. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น และประเมินการแยกแยะปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ ประเมินการจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อบันทึกปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากการให้ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องบันทึกเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ พร้อมทั้งการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองที่ผู้ประเมินสมมติขึ้นมาและพิจารณาแนวคิดในการกำหนดแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ และพิจารณาการวางแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ