หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-4-042ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03241 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 03241.01 87315
03241 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ 2. กำหนดรายละเอียดในการวางแผนคุณภาพ 03241.02 87316
03241 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ 3. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพ 03241.03 87317
03241 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ 4. ระบุกระบวนการและเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 03241.04 87318
03242 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพ 1 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 03242.01 87319
03242 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพ 2. หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจคุณภาพได้ 03242.02 87320

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0321 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

0322 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

0323 ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ

3. วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

2. การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ

3. การจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

3. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานได้

2. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพได้

3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพในรูปแบบสถิติ การจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“วัตถุประสงค์ของคุณภาพ” หมายถึง แนวทางหรือเป้าหมายที่สถานประกอบการต้องการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินวางแผนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ