หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BLW-4-039ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 1. การอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 03211.01 87293
03211 อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ 03211.02 87294
03212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1.ตรวจสอบสีขนาดรูปทรง 03212.01 87295
03212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 03212.02 87296
03212 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องได้ 03212.03 87297

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

2. ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต (สี ขนาด รูปทรง และข้อบกพร่องอื่นๆ)

3. แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า

2. อ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผ่านการอบรม 

2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และมีทักษะในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. อธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้

2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และมีทักษะในการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้นตามใบสั่งผลิต แยกแยะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและ การอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์” หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้คุณภาพตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยขุ่นขาว ไม่ฟองอากาศ ลักษณะได้รูปทรง ไม่พบลักษณะบิกเบี้ยวผิดรูป เป็นต้น

“ข้อกำหนดของลูกค้าได้” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและผู้สั่งซื้อเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องมีความหนา ลักษณะรูปร่าง หรือมีรอยขุ่นขาว หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของสถานประกอบการ ผู้ประเมินสามารถตรวจประเมินผู้เข้ารับการประเมินจากการสอบถามหน้างานและเปรียบเทียบความถูกต้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน

“ข้อบกพร่อง” หมายถึง ความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของลูกค้า เช่น ความหนาของชิ้นงานไม่ได้ตามข้อกำหนด ชิ้นงานมีลักษณะไม่ได้รูปทรง มีฟองอากาศ มีรอยขุ่นขาว เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการอธิบายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ