หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-1-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05111 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 1.กฎระเบียบของสถานประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 05111.01 2194
05111 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 2.การแต่งกายตามข้อกำหนดของสถานประกอบการถูกต้องตามระเบียบ 05111.02 2195
05112 ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม 1. เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยใช้ได้อย่างถูกต้อง 05112.01 2198
05112 ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม 2. กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 05112.02 2199
05112 ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานกระจายสินค้า ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 05112.03 2203
05113 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2.เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใช้งานได้อย่างถูกต้อง 05113.01 2205
05113 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3.เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดเก็บไว้ได้อย่างถูกต้อง 05113.02 2206
05113 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง 05113.03 2207

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ