หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-5-047ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
502141 บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต 1.1วางแผนทรัพยากรการผลิตให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 502141.01
502141 บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต 1.2ควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 502141.02
502142 ประเมินราคาและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ 2.1 วิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบได้ถูกต้อง 502142.01
502142 ประเมินราคาและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ 2.2ประเมินราคาออกแบบสิ่งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 502142.02
502142 ประเมินราคาและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ 2.3 กำหนดเกณฑ์ในการจัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง 502142.03
502143 วางแผนและตรวจสอบกระบวนการผลิต 3.1 ตรวจสอบการวางแผนการผลิตในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 502143.01
502143 วางแผนและตรวจสอบกระบวนการผลิต 3.2 ตรวจสอบการควบคุมต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 502143.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ