หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-3-040ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
502071 ประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.1ประสานงานให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความสามารถและกำลังการผลิต(capacity) ของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 502071.01 86013
502071 ประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.2ประสานงานให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของระบบการพิมพ์ 502071.02 86014
502072 ประสานงานการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Mock Up) 2.1 ประสานงานให้ทำ MockUp ได้ตรงตามมาตราส่วน 502072.01 86015
502072 ประสานงานการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Mock Up) 2.2 ประสานให้เลือกวัสดุทำ MockUp ได้ใกล้เคียงกับความต้องการ และตรวจสอบความถูกต้อง 502072.02 86016
502072 ประสานงานการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Mock Up) 2.3 มีการใช้เครื่องมือในการทำMock Up ได้เหมาะสม 502072.03 86017
502073 แก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.1ตรวจสอบแก้ไขงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 502073.01 86018
502073 แก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.2ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 502073.02 86019

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ