หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-3-039ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
502061 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.1เลือกใช้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามชนิดของงาน 502061.01 86001
502061 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.2เลือกใช้เครื่องมือและคำสั่งทำงานได้อย่างถูกต้องกับชนิดของงานที่ออกแบบ 502061.02 86002
502061 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.3เลือกใช้โปรแกรมเปิดไฟล์งานตามสกุลไฟล์ได้ถูกต้อง 502061.03 86003
502061 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.4 ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานที่สร้างมาไม่ถูกต้องได้ 502061.04 86004
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.1จัดการการตั้งค่าพื้นที่การทำงานได้ 502062.01 86005
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.2 สร้าง Mark ต่าง ๆ ได้ครบถ้วน 502062.02 86006
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.3 กำหนดตำแหน่งที่ควรทำ Trapping ได้ 502062.03 86007
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.4 จัดการไฟล์รูปภาพให้เหมาะสมกับระบบการพิมพ์ 502062.04 86008
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.5แปลงไฟล์รูปแบบต่างๆได้เหมาะสมกับชนิดของการนำไปใช้ 502062.05 86009
502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์ 2.6จัดการโหมดสีของไฟล์ดิจิทัลได้ถูกต้องกับชนิดงาน 502062.06 86010
502063 จัดวางแถบควบคุมในงานพิมพ์ 3.1เลือกใช้แถบ ColorControl ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงานและระบบการพิมพ์ 502063.01 86011
502063 จัดวางแถบควบคุมในงานพิมพ์ 3.2 วางตำแหน่งแถบ color control ให้เหมาะสมกับลักษณะบรรจุภัณฑ์และระบบการพิมพ์ 502063.02 86012

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ