หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-3-038ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
502051 จัดทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1.1สร้างเส้น dieline ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ตามต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 502051.01
502051 จัดทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1.2เขียนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้สอดคล้องกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ 502051.02
502051 จัดทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1.3 ออกแบบขนาดเส้น dieline ในโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ 502051.03
502051 จัดทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1.4 ทำเส้น key line ได้ 502051.04
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.1จัดวางงานได้ตรงตามแนวคิดการออกแบบ (concept design)หรือตรงตามความต้องการของลูกค้า 502052.01
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.2ทำ LayOut Design ได้ 502052.02
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.3 จัดขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่บนบรรจุภัณฑ์ 502052.03
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.4 ใช้เครื่องมือในการจัดวาง layout ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 502052.04
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.5 แก้ไขไฟล์งานได้เหมาะสมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบการพิมพ์ 502052.05
502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์ 2.6 จัดเก็บไฟล์งานได้ถูกต้องตามกระบวนการทำงานต่อไป 502052.06
502053 ใช้สีทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.1ใช้สีในการออกแบบตามความหมายจิตวิทยาสีได้ 502053.01
502053 ใช้สีทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.2เลือกใช้คู่สีหรือสีในวงจรสีได้ตรงตาม แนวคิดการออกแบบหรือตามความต้องการของลูกค้า 502053.02
502053 ใช้สีทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.3ปรับแต่แก้ไขสีให้ตรงแนวคิดการออกแบบได้ 502053.03
502054 แยกสีให้สอดคล้องกับระบบการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษ 4.1แยกสีและกำหนดระบบสีให้สอดคล้องระบบการพิมพ์ 502054.01
502054 แยกสีให้สอดคล้องกับระบบการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษ 4.2 กำหนดสีพิเศษได้ 502054.02
502055 ใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 5.1ใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องตามการใช้งานและข้อบังคับทางกฎหมาย 502055.01
502055 ใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 5.2วางตำแหน่งสัญลักษณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 502055.02
502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6.1เลือกใช้ภาพและรูปแบบที่เหมาะกับวัสดุใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 502056.01
502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6.2 retouch ภาพได้ 502056.02
502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6.3 ปรับความละเอียดและขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวัสดุ 502056.03
502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6.4 สร้างภาพให้เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบ ( ConceptDesign) ได้ 502056.04
502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 6.5 จัดการสีของรูปภาพให้เหมาะสมกับงานออกแบบได้ 502056.05
502057 กำหนดวัสดุที่ใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 7.1กำหนดสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 502057.01
502057 กำหนดวัสดุที่ใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 7.2สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 502057.02
502058 ใช้ตัวพิมพ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 8.1กำหนดชนิดตัวพิมพ์และลักษณะการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 502058.01
502058 ใช้ตัวพิมพ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 8.2จัดการตัวพิมพ์ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ได้ 502058.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ