หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นต้นเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-SPS-4-041ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินกระบวนการฝึกขั้นต้นเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ด้านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นต้น การฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นต้น และการฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นต้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ฝึกสอนกีฬา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30302.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้การฝึกนต้น 1. เตรียมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นต้นได้ 30302.01.01
30302.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้การฝึกนต้น 2. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นต้นได้ 30302.01.02
30302.01 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวขั้การฝึกนต้น 3. ประเมินการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับการฝึกขั้นต้นได้ 30302.01.03
30302.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นต้น 1. เตรียมการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นต้นได้ 30302.02.01
30302.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นต้น 2. ฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาขั้นต้นได้ 30302.02.02
30302.02 ฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นต้น 3. ประเมินการฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับการฝึกขั้นต้นได้ 30302.02.03
30302.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นต้น 1. เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับการฝึกขั้นต้น 30302.03.01
30302.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นต้น 2. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ 30302.03.02
30302.03 ฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นต้น 3. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการฝึกขั้นต้นได้ 30302.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการฝึกขั้นต้น

2. มีทักษะในการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกขั้นต้น

3. มีทักษะในการฝึกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บการฝึกขั้นต้น

4. มีทักษะการนำแบบฝึกไปปฏิบัติจริง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านกล้ามเนื้อ กระดูก ระบบพลังงาน ทักษะการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและการฟื้นฟูการบาดเจ็บพื้นฐาน สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน อุปกรณ์การฝึก รวมทั้งการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

30202 กำหนดแบบฝึกขั้นต้นเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกาย และความปลอดภัย


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน

2. ทดสอบความรู้โดยการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ