หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-SPS-4-031ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ด้านการประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ตัดสินกีฬา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20302.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 1. ศรัทธาต่อวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 20302.01.01
20302.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 2. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพและส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 20302.01.02
20302.01 ประพฤติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 3. อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานอาชีพเพื่อเสริมสร้างและยกระดับการยอมรับและไว้วางใจจากสังคมที่มีต่อวิชาชีพ 20302.01.03
20302.02 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 1. อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 20302.02.01
20302.02 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 2. อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่รับอามิสสินจ้างรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 20302.02.02
20302.02 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 3. อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีเหตุผลและยึดมั่นหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 20302.02.03
20302.02 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 4.อธิบายการปฏิบัติตนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬารวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 20302.02.04
20302.02 ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 5. อธิบายการฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะความสามารถและสุขภาพอนามัยให้กับตนเองอยู่เสมอ 20302.02.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และการตัดสินใจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ