หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสม

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-SPS-4-027ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสม

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ตัดสินกีฬา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20202.01 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา 1.อธิบายการใช้ภาษาและการพูดในที่สาธารณะที่สุภาพเข้าใจง่ายในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 20202.01.01
20202.01 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา 2.อธิบายการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างดี 20202.01.02
20202.02 ใช้รูปแบบการบริหารได้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 1.เลือกใช้รูปแบบการบริหารได้เหมาะสมกับระดับความสามรถและความพร้อมของนักกีฬาที่ทำการตัดสินกีฬา 20202.02.01
20202.02 ใช้รูปแบบการบริหารได้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 2. เลือกใช้รูปแบบการบริหารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา 20202.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ

3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ภาวะผู้นำ หมายถึง การจุดประกายวิสัยทัศน์ให้ผู้อื่นมองเห็น พร้อมทั้งปลูกฝังเป็นค่านิยม และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ