หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-RBB-2-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งแบบภาพประกอบ ตารางรายการวัสดุ (BOM) และแบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D อ่านสัญลักษณ์ Geometric  Dimension & Tolerance และอื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A  


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A  


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101RI01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง 101RI01.1.01
101RI01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Bill Of Materials (BOM) ได้ถูกต้อง 101RI01.1.02
101RI01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต 101RI01.1.03
101RI01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D ได้ 101RI01.2.01
101RI01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 2.2 อ่านแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้ 101RI01.2.02
101RI01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดยาง 3.1 อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension& Tolerance ได้ 101RI01.3.01
101RI01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดยาง 3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้ 101RI01.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A  


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม

2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ 

3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists

4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์ 

5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A

6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T 

7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. อธิบายอ่านแบบวิศวกรรม

     2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ 

     3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists

     4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ 

     5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A

     6. ระบุการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T 

     7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ

    8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     1. แบบทดสอบข้อเขียน

     2. แบบทดสอบสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดยาง เพื่อนำมาเขียนแบบรายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้

     3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method–E และ ISO Method-A

     4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2018

     5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดยางที่ไม่มีความซับซ้อน

     2. สัญลักษณ์อื่นๆ  หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

     1. แบบทดสอบข้อเขียน

     2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ