หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-RBB-2-016ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101CM01.1 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือกล 1.1 อ่าน พูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะทางด้านเครื่องมือกลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 101CM01.1.01
101CM01.1 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือกล 1.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านเครื่องมือกล 101CM01.1.02
101CM01.2 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 2.1 อ่าน พูดและเขียนคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 101CM01.2.01
101CM01.2 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 2.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 101CM01.2.02
101CM01.3 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.1 อ่าน พูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 101CM01.3.01
101CM01.3 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 101CM01.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ