หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-5-071ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน จัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับสาขาออกแบบแม่พิมพ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 101CM04.1.01
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง 101CM04.1.02
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้ 101CM04.1.03
101CM04.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียนกับการตอบแทน 101CM04.1.04
101CM04.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.1 กำหนดเนื้อหา 101CM04.2.01
101CM04.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.2 จัดทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา 101CM04.2.02
101CM04.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.3 ออกแบบ และจัดทำสื่อการสอน 101CM04.2.03
101CM04.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียน และเกณฑ์การประเมิน 101CM04.2.04
101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT 101CM04.3.01
101CM04.3 การปฏิบัติการสอน 3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง 101CM04.3.02
101CM04.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน 101CM04.4.01
101CM04.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.2 ทำการทดสอบ 101CM04.4.02
101CM04.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล 101CM04.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถปฏิบัติการสอนงาน

2.สามารถประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร

3.สามารถจัดทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

4. สามารถสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT

5. สามารถออกแบบและจัดทำสื่อการสอน

6. สามารถจัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

7. สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อการสอน

2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคลากร

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

5. ความรู้ในการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. แสดงการปฏิบัติการสอนงาน

     2. แสดงการประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร

     3. แสดงการจัดทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

     4. แสดงการสอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT

     5. แสดงการออกแบบและจัดทำสื่อการสอน

     6. แสดงการจัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

     7. แสดงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

     8. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

     9. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]

     1. อธิบายการกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     2. อธิบายการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

     3. อธิบายการกำหนดและเตรียมเนื้อหา

     4. อธิบายการจัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา

     5. อธิบายวิธีการออกแบบและจัดทำสื่อการสอน

     6. อธิบายวิธีการประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

     7. อธิบายวิธีการสอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT

     8. อธิบายการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

     9. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)

    10. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน  และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์

     2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้

     3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จำเป็นได้

     4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

     1. แบบทดสอบการสัมภาษณ์ 

     2. แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับ